TEAM Current Team Week One Week Two Week Three Week Four Week Five Week Six Week Seven Week Eight Week Nine Week Ten Week Eleven Week Twelve Points / Group
The Babe The Babe 12 The Babe 1 The Babe 2 The Babe 3 The Babe 4 The Babe 5 The Babe 6 The Babe 7 The Babe 8 The Babe 9 The Babe 10 The Babe 11 The Babe 12 Points /  Group
1 K.Harvick 34 1 K.Harvick 39 1 K.Harvick 33 33 1 K.Harvick 10 10 1 K.Harvick 53 53 1 K.Harvick 28 28 1 K.Harvick 51 51 1 K.Harvick 27 27 1 K.Harvick 44 44 1 K.Harvick 29 29 1 K.Harvick 60 60 1 K.Harvick 39 39 1 K.Harvick 34 34 G1 447
2 K.Larsen 43 2 K.Larsen 54 2 K.Larsen 30 30 2 K.Larsen 36 36 2 K.Larsen 32 32 2 K.Larsen 24 24 2 K.Larsen 25 25 2 K.Larsen 26 26 2 K.Larsen 39 39 2 K.Larsen 1 1 2 K.Larsen 32 32 2 K.Larsen 45 45 2 K.Larsen 43 43 G2 387
3 A.Almirola 38 3 A.Almirola 23 3 A.Almirola 18 18 3 A.Almirola 33 33 3 A.Almirola 45 45 3 A.Almirola 18 18 3 A.Almirola 32 32 3 A.Almirola 54 54 3 A.Almirola 32 32 3 A.Almirola 27 27 3 A.Almirola 35 35 3 A.Almirola 34 34 3 A.Almirola 38 38 G3 389
4 E.Jones 13 4 E.Jones 44 4 E.Jones 44 44 4 E.Jones 4 4 4 E.Jones 30 30 4 E.Jones 7 7 4 E.Jones 33 33 4 E.Jones 29 29 4 E.Jones 40 40 4 E.Jones 11 11 4 E.Jones 45 45 4 E.Jones 23 23 4 E.Jones 13 13 G4 323
5 D.Suarez 7 5 D.Suarez 8 5 D.Suarez 24 24 5 D.Suarez 29 29 5 D.Suarez 20 20 5 D.Suarez 16 16 5 D.Suarez 27 27 5 D.Suarez 21 21 5 D.Suarez 13 13 5 D.Suarez 28 28 5 D.Suarez 11 11 5 D.Suarez 1 1 5 D.Suarez 7 7 G5 205
6 W.Byron 13 6 W.Byron 2 6 W.Byron 21 21 6 W.Byron 1 1 6 W.Byron 17 17 6 W.Byron 3 3 6 W.Byron 18 18 6 W.Byron 17 17 6 W.Byron 3 3 6 W.Byron 1 1 6 W.Byron 21 21 6 W.Byron 30 30 6 W.Byron 13 13 G6 147
  7 D.Ragan 17 7 D.Ragan 19 7 D.Ragan 13 13 7 D.Ragan 10 10 7 D.Ragan 14 14 7 D.Ragan 21 21 7 D.Ragan 13 13 7 D.Ragan 1 1 7 D.Ragan 18 18 7 D.Ragan 19 19 7 D.Ragan 13 13 7 D.Ragan 17 17 7 D.Ragan 17 17 G7 175
  8 D.Wallace,Jr. 16 8 D.Wallace,Jr. 11 8 D.Wallace,Jr. 1 1 8 D.Wallace,Jr. 1 1 8 D.Wallace,Jr. 10 10 8 D.Wallace,Jr. 1 1 8 D.Wallace,Jr. 14 14 8 D.Wallace,Jr. 18 18 8 D.Wallace,Jr. 11 11 8 D.Wallace,Jr. 3 3 8 D.Wallace,Jr. 12 12 8 D.Wallace,Jr. 27 27 8 D.Wallace,Jr. 16 16 G8 125
ONE
Weekly Pts. 181 Weekly Pts. 200 Weekly Pts. 184 Weekly Pts. 124 Weekly Pts. 221 Weekly Pts. 118 Weekly Pts. 213 Weekly Pts. 193 Weekly Pts. 200 Weekly Pts. 119 Weekly Pts. 229 Weekly Pts. 216 Weekly Pts. 181
The Cups The Cups 12 The Cups 1 The Cups 2 The Cups 3 The Cups 4 The Cups 5 The Cups 6 The Cups 7 The Cups 8 The Cups 9 The Cups 10 The Cups 11 The Cups 12 Points /  Group
1 Ky.Busch 33 1 Ky.Busch 35 1 Ky.Busch 35 35 1 Ky.Busch 35 35 1 Ky.Busch 40 40 1 Ky.Busch 9 9 1 Ky.Busch 41 41 1 Ky.Busch 15 15 1 Ky.Busch 48 48 1 Ky.Busch 49 49 1 Ky.Busch 24 24 1 Ky.Busch 54 54 1 Ky.Busch 33 33 G1 418
2 K.Larsen 43 2 K.Larsen 54 2 K.Larsen 30 30 2 K.Larsen 36 36 2 K.Larsen 32 32 2 K.Larsen 24 24 2 K.Larsen 25 25 2 K.Larsen 26 26 2 K.Larsen 39 39 2 K.Larsen 1 1 2 K.Larsen 32 32 2 K.Larsen 45 45 2 K.Larsen 43 43 G2 387
3 B.Keselowski 34 3 B.Keselowski 55 3 B.Keselowski 49 49 3 B.Keselowski 50 50 3 B.Keselowski 42 42 3 B.Keselowski 6 6 3 B.Keselowski 29 29 3 B.Keselowski 11 11 3 B.Keselowski 31 31 3 B.Keselowski 33 33 3 B.Keselowski 32 32 3 B.Keselowski 50 50 3 B.Keselowski 34 34 G3 422
4 E.Jones 13 4 E.Jones 44 4 E.Jones 44 44 4 E.Jones 4 4 4 E.Jones 30 30 4 E.Jones 7 7 4 E.Jones 33 33 4 E.Jones 29 29 4 E.Jones 40 40 4 E.Jones 11 11 4 E.Jones 45 45 4 E.Jones 23 23 4 E.Jones 13 13 G4 323
5 D.Suarez 7 5 D.Suarez 8 5 D.Suarez 24 24 5 D.Suarez 29 29 5 D.Suarez 20 20 5 D.Suarez 16 16 5 D.Suarez 27 27 5 D.Suarez 21 21 5 D.Suarez 13 13 5 D.Suarez 28 28 5 D.Suarez 11 11 5 D.Suarez 1 1 5 D.Suarez 7 7 G5 205
6 P.Menard 12 6 P.Menard 20 6 P.Menard 31 31 6 P.Menard 27 27 6 P.Menard 15 15 6 P.Menard 4 4 6 P.Menard 21 21 6 P.Menard 28 28 6 P.Menard 11 11 6 P.Menard 15 15 6 P.Menard 27 27 6 P.Menard 8 8 6 P.Menard 12 12 G6 219
  7 M.Kenseth 31 7 D.Ragan 19 7 D.Ragan 13 13 7 D.Ragan 10 10 7 D.Ragan 14 14 7 D.Ragan 21 21 7 D.Ragan 13 13 7 D.Ragan 1 1 7 D.Ragan 18 18 7 D.Ragan 19 19 7 D.Ragan 13 13 7 M.Kenseth 30 17 7 M.Kenseth 31 31 G7 202
  8 T.Dillon 15 8 T.Dillon 16 8 T.Dillon 16 16 8 T.Dillon 3 3 8 T.Dillon 9 9 8 T.Dillon 15 15 8 T.Dillon 8 8 8 T.Dillon 23 23 8 T.Dillon 12 12 8 T.Dillon 22 22 8 T.Dillon 15 15 8 T.Dillon 18 18 8 T.Dillon 15 15 G8 172
TWO
Weekly Pts. 188 Weekly Pts. 251 Weekly Pts. 242 Weekly Pts. 194 Weekly Pts. 202 Weekly Pts. 102 Weekly Pts. 197 Weekly Pts. 154 Weekly Pts. 212 Weekly Pts. 178 Weekly Pts. 199 Weekly Pts. 229 Weekly Pts. 188
Da Packers Da Packers 12 Da Packers 1 Da Packers 2 Da Packers 3 Da Packers 4 Da Packers 5 Da Packers 6 Da Packers 7 Da Packers 8 Da Packers 9 Da Packers 10 Da Packers 11 Da Packers 12 Points /  Group
1 K.Harvick 34 1 K.Harvick 39 1 K.Harvick 33 33 1 K.Harvick 10 10 1 K.Harvick 53 53 1 K.Harvick 28 28 1 K.Harvick 51 51 1 K.Harvick 27 27 1 K.Harvick 44 44 1 K.Harvick 29 29 1 K.Harvick 60 60 1 K.Harvick 39 39 1 K.Harvick 34 34 G1 447
2 C.Elliott 30 2 D.Hamlin 31 2 D.Hamlin 42 42 2 D.Hamlin 5 5 2 D.Hamlin 23 23 2 C.Elliott 42 25 2 C.Elliott 48 48 2 C.Elliott 10 10 2 C.Elliott 48 48 2 C.Elliott 34 34 2 C.Elliott 34 34 2 C.Elliott 28 28 2 C.Elliott 30 30 G2 375
3 B.Keselowski 34 3 B.Keselowski 55 3 B.Keselowski 49 49 3 B.Keselowski 50 50 3 B.Keselowski 42 42 3 B.Keselowski 6 6 3 B.Keselowski 29 29 3 B.Keselowski 11 11 3 B.Keselowski 31 31 3 B.Keselowski 33 33 3 B.Keselowski 32 32 3 B.Keselowski 50 50 3 B.Keselowski 34 34 G3 422
4 J.Johnson 25 4 E.Jones 44 4 E.Jones 44 44 4 E.Jones 4 4 4 E.Jones 30 30 4 E.Jones 7 7 4 J.Johnson 1 33 4 J.Johnson 30 30 4 J.Johnson 20 20 4 J.Johnson 25 25 4 J.Johnson 22 22 4 J.Johnson 22 22 4 J.Johnson 25 25 G4 274
5 D.Suarez 7 5 D.Suarez 8 5 D.Suarez 24 24 5 D.Suarez 29 29 5 D.Suarez 20 20 5 D.Suarez 16 16 5 D.Suarez 27 27 5 D.Suarez 21 21 5 D.Suarez 13 13 5 D.Suarez 28 28 5 D.Suarez 11 11 5 D.Suarez 1 1 5 D.Suarez 7 7 G5 205
6 P.Menard 12 6 K.Kahne 13 6 C.Buescher 12 0 6 P.Menard 27 22 6 P.Menard 15 15 6 P.Menard 4 4 6 P.Menard 21 21 6 P.Menard 28 28 6 P.Menard 11 11 6 P.Menard 15 15 6 P.Menard 27 27 6 P.Menard 8 8 6 P.Menard 12 12 G6 193
  7 A.J.Allmendinger 18 7 M.Kenseth 12 7 M.Kenseth 35 35 7 T.Bayne 24 0 7 M.Kenseth 12 0 7 T.Bayne 2 0 7 M.Kenseth 17 0 7 T.Bayne 24 0 7 T.Bayne 7 7 7 M.Kenseth 14 0 7 A.J.Allmendinger 17 0 7 A.J.Allmendinger 25 25 7 A.J.Allmendinger 18 18 G7 207
  8 M.DiBenedetto 11 8 M.DiBenedetto 1 8 M.DiBenedetto 1 1 8 M.DiBenedetto 13 13 8 M.DiBenedetto 3 3 8 M.DiBenedetto 24 24 8 M.DiBenedetto 10 10 8 M.DiBenedetto 7 7 8 M.DiBenedetto 14 14 8 M.DiBenedetto 1 1 8 M.DiBenedetto 1 1 8 M.DiBenedetto 16 16 8 M.DiBenedetto 11 11 G8 102
THREE
Weekly Pts. 171 Weekly Pts. 203 Weekly Pts. 240 Weekly Pts. 162 Weekly Pts. 198 Weekly Pts. 129 Weekly Pts. 204 Weekly Pts. 158 Weekly Pts. 188 Weekly Pts. 179 Weekly Pts. 204 Weekly Pts. 189 Weekly Pts. 171
DDT DDT 12 DDT 1 DDT 2 DDT 3 DDT 4 DDT 5 DDT 6 DDT 7 DDT 8 DDT 9 DDT 10 DDT 11 DDT 12 Points /  Group
1 Ky.Busch 33 1 K.Busch 39 1 K.Busch 46 46 1 K.Busch 32 32 1 K.Busch 25 25 1 K.Busch 49 49 1 K.Busch 40 40 1 K.Busch 41 41 1 K.Busch 19 19 1 K.Busch 43 43 1 K.Busch 42 42 1 K.Busch 12 12 1 Ky.Busch 33 32 G1 421
2 C.Elliott 30 2 K.Larsen 54 2 K.Larsen 30 30 2 K.Larsen 36 36 2 K.Larsen 32 32 2 K.Larsen 24 24 2 C.Elliott 48 25 2 C.Elliott 10 10 2 C.Elliott 48 48 2 C.Elliott 34 34 2 C.Elliott 34 34 2 C.Elliott 28 28 2 C.Elliott 30 30 G2 408
3 B.Keselowski 34 3 B.Keselowski 55 3 B.Keselowski 49 49 3 B.Keselowski 50 50 3 B.Keselowski 42 42 3 B.Keselowski 6 6 3 B.Keselowski 29 29 3 B.Keselowski 11 11 3 B.Keselowski 31 31 3 B.Keselowski 33 33 3 B.Keselowski 32 32 3 B.Keselowski 50 50 3 B.Keselowski 34 34 G3 422
4 E.Jones 13 4 E.Jones 44 4 E.Jones 44 44 4 E.Jones 4 4 4 E.Jones 30 30 4 E.Jones 7 7 4 E.Jones 33 33 4 E.Jones 29 29 4 E.Jones 40 40 4 E.Jones 11 11 4 E.Jones 45 45 4 E.Jones 23 23 4 E.Jones 13 13 G4 323
5 R.Newman 22 5 R.Newman 22 5 R.Newman 29 29 5 R.Newman 29 29 5 R.Newman 22 22 5 R.Newman 26 26 5 R.Newman 20 20 5 R.Newman 12 12 5 D.Suarez 13 22 5 R.Newman 39 28 5 R.Newman 19 19 5 R.Newman 26 26 5 R.Newman 22 22 G5 279
6 P.Menard 12 6 P.Menard 20 6 P.Menard 31 31 6 P.Menard 27 27 6 P.Menard 15 15 6 P.Menard 4 4 6 P.Menard 21 21 6 P.Menard 28 28 6 P.Menard 11 11 6 P.Menard 15 15 6 P.Menard 27 27 6 P.Menard 8 8 6 P.Menard 12 12 G6 219
  7 M.Kenseth 31 7 M.McDowell 17 7 M.McDowell 20 20 7 M.McDowell 8 8 7 M.McDowell 13 13 7 M.McDowell 19 19 7 M.McDowell 11 11 7 A.J.Allmendinger 31 1 7 A.J.Allmendinger 16 16 7 A.J.Allmendinger 25 25 7 T.Bayne 16 17 7 M.Kenseth 30 0 7 M.Kenseth 31 31 G7 237
  8 R.Smith 1 8 D.Wallace,Jr. 11 8 D.Wallace,Jr. 1 1 8 D.Wallace,Jr. 1 1 8 C.Custer 11 10 8 M.DiBenedetto 24 0 8 M.DiBenedetto 10 10 8 M.DiBenedetto 7 7 8 M.DiBenedetto 14 14 8 M.DiBenedetto 1 1 8 M.DiBenedetto 1 1 8 R.Smith 15 16 8 R.Smith 1 1 G8 97
FOUR
Weekly Pts. 176 Weekly Pts. 262 Weekly Pts. 250 Weekly Pts. 187 Weekly Pts. 190 Weekly Pts. 159 Weekly Pts. 212 Weekly Pts. 169 Weekly Pts. 192 Weekly Pts. 201 Weekly Pts. 216 Weekly Pts. 192 Weekly Pts. 176
Heartbeat Racing Heartbeat Racing 12 Heartbeat Racing 1 Heartbeat Racing 2 Heartbeat Racing 3 Heartbeat Racing 4 Heartbeat Racing 5 Heartbeat Racing 6 Heartbeat Racing 7 Heartbeat Racing 8 Heartbeat Racing 9 Heartbeat Racing 10 Heartbeat Racing 11 Heartbeat Racing 12 Points /  Group
1 M.Truex,Jr. 35 1 M.Truex,Jr. 34 1 M.Truex,Jr. 1 1 1 M.Truex,Jr. 52 52 1 M.Truex,Jr. 54 54 1 M.Truex,Jr. 30 30 1 M.Truex,Jr. 31 31 1 M.Truex,Jr. 14 14 1 M.Truex,Jr. 33 33 1 M.Truex,Jr. 45 45 1 M.Truex,Jr. 42 42 1 M.Truex,Jr. 31 31 1 M.Truex,Jr. 35 35 G1 402
2 K.Larsen 43 2 K.Larsen 54 2 K.Larsen 30 30 2 K.Larsen 36 36 2 K.Larsen 32 32 2 K.Larsen 24 24 2 K.Larsen 25 25 2 K.Larsen 26 26 2 K.Larsen 39 39 2 K.Larsen 1 1 2 K.Larsen 32 32 2 K.Larsen 45 45 2 K.Larsen 43 43 G2 387
3 J.Logano 40 3 A.Almirola 23 3 A.Almirola 18 18 3 A.Almirola 33 33 3 A.Almirola 45 45 3 A.Almirola 18 18 3 J.Logano 50 32 3 J.Logano 40 40 3 J.Logano 47 47 3 J.Logano 59 59 3 J.Logano 45 45 3 J.Logano 1 1 3 J.Logano 40 40 G3 419
4 E.Jones 13 4 A.Bowman 14 4 A.Bowman 4 4 4 E.Jones 4 28 4 E.Jones 30 30 4 E.Jones 7 7 4 E.Jones 33 33 4 E.Jones 29 29 4 E.Jones 40 40 4 E.Jones 11 11 4 E.Jones 45 45 4 E.Jones 23 23 4 E.Jones 13 13 G4 253
5 R.Stenhouse,Jr. 21 5 R.Newman 22 5 R.Newman 29 29 5 R.Newman 29 29 5 D.Suarez 20 22 5 D.Suarez 16 16 5 D.Suarez 27 27 5 D.Suarez 21 21 5 D.Suarez 13 13 5 D.Suarez 28 28 5 D.Suarez 11 11 5 R.Stenhouse,Jr. 4 1 5 R.Stenhouse,Jr. 21 21 G5 241
6 P.Menard 12 6 P.Menard 20 6 P.Menard 31 31 6 P.Menard 27 27 6 P.Menard 15 15 6 P.Menard 4 4 6 P.Menard 21 21 6 P.Menard 28 28 6 P.Menard 11 11 6 P.Menard 15 15 6 P.Menard 27 27 6 P.Menard 8 8 6 P.Menard 12 12 G6 219
  7 A.J.Allmendinger 18 7 A.J.Allmendinger 15 7 A.J.Allmendinger 1 1 7 A.J.Allmendinger 23 23 7 A.J.Allmendinger 8 8 7 A.J.Allmendinger 33 33 7 A.J.Allmendinger 15 15 7 A.J.Allmendinger 31 31 7 A.J.Allmendinger 16 16 7 A.J.Allmendinger 25 25 7 A.J.Allmendinger 17 17 7 A.J.Allmendinger 25 25 7 A.J.Allmendinger 18 18 G7 227
  8 T.Dillon 15 8 T.Dillon 16 8 T.Dillon 16 16 8 T.Dillon 3 3 8 T.Dillon 9 9 8 T.Dillon 15 15 8 T.Dillon 8 8 8 T.Dillon 23 23 8 T.Dillon 12 12 8 T.Dillon 22 22 8 T.Dillon 15 15 8 T.Dillon 18 18 8 T.Dillon 15 15 G8 172
FIVE
Weekly Pts. 197 Weekly Pts. 198 Weekly Pts. 130 Weekly Pts. 207 Weekly Pts. 213 Weekly Pts. 147 Weekly Pts. 210 Weekly Pts. 212 Weekly Pts. 211 Weekly Pts. 206 Weekly Pts. 234 Weekly Pts. 155 Weekly Pts. 197
D L Racing D L Racing 12 D L Racing 1 D L Racing 2 D L Racing 3 D L Racing 4 D L Racing 5 D L Racing 6 D L Racing 7 D L Racing 8 D L Racing 9 D L Racing 10 D L Racing 11 D L Racing 12 Points /  Group
1 Ky.Busch 33 1 Ky.Busch 35 1 Ky.Busch 35 35 1 Ky.Busch 35 35 1 Ky.Busch 40 40 1 Ky.Busch 9 9 1 Ky.Busch 41 41 1 Ky.Busch 15 15 1 Ky.Busch 48 48 1 Ky.Busch 49 49 1 Ky.Busch 24 24 1 Ky.Busch 54 54 1 Ky.Busch 33 33 G1 418
2 C.Elliott 30 2 K.Larsen 54 2 K.Larsen 30 30 2 K.Larsen 36 36 2 K.Larsen 32 32 2 C.Bowyer 48 24 2 C.Bowyer 18 18 2 C.Bowyer 53 53 2 C.Bowyer 28 28 2 C.Bowyer 26 26 2 D.Hamlin 7 11 2 C.Elliott 28 32 2 C.Elliott 30 30 G2 390
3 J.Logano 40 3 J.Logano 50 3 J.Logano 31 31 3 J.Logano 42 42 3 J.Logano 25 25 3 J.Logano 34 34 3 J.Logano 50 50 3 J.Logano 40 40 3 J.Logano 47 47 3 J.Logano 59 59 3 J.Logano 45 45 3 J.Logano 1 1 3 J.Logano 40 40 G3 464
4 E.Jones 13 4 E.Jones 44 4 E.Jones 44 44 4 E.Jones 4 4 4 E.Jones 30 30 4 E.Jones 7 7 4 E.Jones 33 33 4 E.Jones 29 29 4 E.Jones 40 40 4 J.Johnson 25 11 4 J.Johnson 22 22 4 E.Jones 23 22 4 E.Jones 13 13 G4 314
5 A.Dillon 26 5 A.Dillon 21 5 A.Dillon 15 15 5 A.Dillon 26 26 5 D.Suarez 20 35 5 D.Suarez 16 16 5 D.Suarez 27 27 5 D.Suarez 21 21 5 D.Suarez 13 13 5 D.Suarez 28 28 5 D.Suarez 11 11 5 D.Suarez 1 1 5 A.Dillon 26 7 G5 225
6 P.Menard 12 6 K.Kahne 13 6 C.Buescher 12 0 6 P.Menard 27 22 6 P.Menard 15 15 6 P.Menard 4 4 6 P.Menard 21 21 6 P.Menard 28 28 6 P.Menard 11 11 6 P.Menard 15 15 6 P.Menard 27 27 6 P.Menard 8 8 6 P.Menard 12 12 G6 193
  7 M.Kenseth 31 7 A.J.Allmendinger 15 7 A.J.Allmendinger 1 1 7 A.J.Allmendinger 23 23 7 A.J.Allmendinger 8 8 7 A.J.Allmendinger 33 33 7 M.Kenseth 17 15 7 D.Ragan 1 0 7 T.Bayne 7 18 7 M.Kenseth 14 0 7 T.Bayne 16 0 7 M.Kenseth 30 0 7 M.Kenseth 31 31 G7 196
  8 D.Wallace,Jr. 16 8 D.Wallace,Jr. 11 8 D.Wallace,Jr. 1 1 8 D.Wallace,Jr. 1 1 8 D.Wallace,Jr. 10 10 8 D.Wallace,Jr. 1 1 8 D.Wallace,Jr. 14 14 8 D.Wallace,Jr. 18 18 8 D.Wallace,Jr. 11 11 8 D.Wallace,Jr. 3 3 8 D.Wallace,Jr. 12 12 8 D.Wallace,Jr. 27 27 8 D.Wallace,Jr. 16 16 G8 125
SIX
Weekly Pts. 201 Weekly Pts. 243 Weekly Pts. 169 Weekly Pts. 194 Weekly Pts. 180 Weekly Pts. 152 Weekly Pts. 221 Weekly Pts. 205 Weekly Pts. 205 Weekly Pts. 219 Weekly Pts. 164 Weekly Pts. 172 Weekly Pts. 201
Bill Maccoux Bill Maccoux 12 Bill Maccoux 1 Bill Maccoux 2 Bill Maccoux 3 Bill Maccoux 4 Bill Maccoux 5 Bill Maccoux 6 Bill Maccoux 7 Bill Maccoux 8 Bill Maccoux 9 Bill Maccoux 10 Bill Maccoux 11 Bill Maccoux 12 Points /  Group
1 Ky.Busch 33 1 Ky.Busch 35 1 Ky.Busch 35 35 1 Ky.Busch 35 35 1 Ky.Busch 40 40 1 Ky.Busch 9 9 1 Ky.Busch 41 41 1 Ky.Busch 15 15 1 Ky.Busch 48 48 1 Ky.Busch 49 49 1 Ky.Busch 24 24 1 Ky.Busch 54 54 1 Ky.Busch 33 33 G1 418
2 D.Hamlin 33 2 C.Bowyer 1 2 C.Bowyer 42 42 2 C.Bowyer 14 14 2 D.Hamlin 23 27 2 C.Bowyer 48 25 2 C.Bowyer 18 18 2 C.Bowyer 53 53 2 C.Bowyer 28 28 2 C.Bowyer 26 26 2 C.Bowyer 11 11 2 C.Bowyer 2 2 2 D.Hamlin 33 30 G2 299
3 J.Logano 40 3 J.Logano 50 3 J.Logano 31 31 3 J.Logano 42 42 3 J.Logano 25 25 3 J.Logano 34 34 3 J.Logano 50 50 3 J.Logano 40 40 3 J.Logano 47 47 3 J.Logano 59 59 3 J.Logano 45 45 3 J.Logano 1 1 3 J.Logano 40 40 G3 464
4 J.Johnson 25 4 J.Johnson 1 4 J.Johnson 22 22 4 J.Johnson 22 22 4 J.Johnson 32 32 4 J.Johnson 43 43 4 J.Johnson 1 1 4 J.Johnson 30 30 4 J.Johnson 20 20 4 J.Johnson 25 25 4 J.Johnson 22 22 4 J.Johnson 22 22 4 J.Johnson 25 25 G4 265
5 R.Newman 22 5 R.Newman 22 5 R.Newman 29 29 5 R.Newman 29 29 5 R.Newman 22 22 5 R.Newman 26 26 5 R.Newman 20 20 5 R.Newman 12 12 5 R.Newman 22 22 5 R.Newman 39 39 5 R.Newman 19 19 5 R.Newman 26 26 5 R.Newman 22 22 G5 288
6 W.Byron 13 6 W.Byron 2 6 W.Byron 21 21 6 W.Byron 1 1 6 W.Byron 17 17 6 W.Byron 3 3 6 W.Byron 18 18 6 W.Byron 17 17 6 W.Byron 3 3 6 W.Byron 1 1 6 W.Byron 21 21 6 W.Byron 30 30 6 W.Byron 13 13 G6 147
  7 A.J.Allmendinger 18 7 D.Ragan 19 7 D.Ragan 13 13 7 D.Ragan 10 10 7 D.Ragan 14 14 7 A.J.Allmendinger 33 21 7 A.J.Allmendinger 15 15 7 A.J.Allmendinger 31 31 7 A.J.Allmendinger 16 16 7 A.J.Allmendinger 25 25 7 A.J.Allmendinger 17 17 7 A.J.Allmendinger 25 25 7 A.J.Allmendinger 18 18 G7 236
  8 T.Dillon 15 8 D.Wallace,Jr. 11 8 D.Wallace,Jr. 1 1 8 D.Wallace,Jr. 1 1 8 D.Wallace,Jr. 10 10 8 D.Wallace,Jr. 1 1 8 D.Wallace,Jr. 14 14 8 D.Wallace,Jr. 18 18 8 D.Wallace,Jr. 11 11 8 D.Wallace,Jr. 3 3 8 T.Dillon 15 12 8 T.Dillon 18 18 8 T.Dillon 15 15 G8 118
SEVEN
Weekly Pts. 199 Weekly Pts. 141 Weekly Pts. 194 Weekly Pts. 154 Weekly Pts. 183 Weekly Pts. 197 Weekly Pts. 177 Weekly Pts. 216 Weekly Pts. 195 Weekly Pts. 227 Weekly Pts. 174 Weekly Pts. 178 Weekly Pts. 199
Russ McElrone Russ McElrone 12 Russ McElrone 1 Russ McElrone 2 Russ McElrone 3 Russ McElrone 4 Russ McElrone 5 Russ McElrone 6 Russ McElrone 7 Russ McElrone 8 Russ McElrone 9 Russ McElrone 10 Russ McElrone 11 Russ McElrone 12 Points /  Group
1 Ky.Busch 33 1 M.Truex,Jr. 34 1 M.Truex,Jr. 1 1 1 M.Truex,Jr. 52 52 1 M.Truex,Jr. 54 54 1 Ky.Busch 9 30 1 Ky.Busch 41 41 1 Ky.Busch 15 15 1 Ky.Busch 48 48 1 Ky.Busch 49 49 1 Ky.Busch 24 24 1 Ky.Busch 54 54 1 Ky.Busch 33 33 G1 414
2 D.Hamlin 33 2 D.Hamlin 31 2 D.Hamlin 42 42 2 D.Hamlin 5 5 2 D.Hamlin 23 23 2 D.Hamlin 25 25 2 C.Elliott 48 38 2 C.Elliott 10 10 2 C.Elliott 48 48 2 C.Elliott 34 34 2 C.Elliott 34 34 2 C.Elliott 28 28 2 D.Hamlin 33 30 G2 361
3 B.Keselowski 34 3 B.Keselowski 55 3 J.Logano 31 49 3 J.Logano 42 42 3 B.Keselowski 42 25 3 B.Keselowski 6 6 3 B.Keselowski 29 29 3 B.Keselowski 11 11 3 B.Keselowski 31 31 3 B.Keselowski 33 33 3 B.Keselowski 32 32 3 B.Keselowski 50 50 3 B.Keselowski 34 34 G3 396
4 E.Jones 13 4 E.Jones 44 4 E.Jones 44 44 4 E.Jones 4 4 4 E.Jones 30 30 4 E.Jones 7 7 4 E.Jones 33 33 4 E.Jones 29 29 4 E.Jones 40 40 4 E.Jones 11 11 4 E.Jones 45 45 4 E.Jones 23 23 4 E.Jones 13 13 G4 323
5 A.Dillon 26 5 R.Newman 22 5 R.Newman 29 29 5 R.Newman 29 29 5 R.Newman 22 22 5 R.Newman 26 26 5 R.Newman 20 20 5 R.Stenhouse,Jr. 34 12 5 R.Stenhouse,Jr. 17 17 5 R.Newman 39 18 5 R.Newman 19 19 5 D.Suarez 1 26 5 A.Dillon 26 7 G5 284
6 P.Menard 12 6 W.Byron 2 6 W.Byron 21 21 6 P.Menard 27 1 6 P.Menard 15 15 6 P.Menard 4 4 6 P.Menard 21 21 6 P.Menard 28 28 6 P.Menard 11 11 6 P.Menard 15 15 6 P.Menard 27 27 6 P.Menard 8 8 6 P.Menard 12 12 G6 191
  7 A.J.Allmendinger 18 7 M.Kenseth 12 7 M.Kenseth 35 35 7 T.Bayne 24 0 7 M.Kenseth 12 0 7 T.Bayne 2 0 7 M.Kenseth 17 0 7 T.Bayne 24 0 7 T.Bayne 7 7 7 M.Kenseth 14 0 7 A.J.Allmendinger 17 0 7 A.J.Allmendinger 25 25 7 A.J.Allmendinger 18 18 G7 207
  8 T.Dillon 15 8 T.Dillon 16 8 T.Dillon 16 16 8 T.Dillon 3 3 8 T.Dillon 9 9 8 T.Dillon 15 15 8 T.Dillon 8 8 8 T.Dillon 23 23 8 T.Dillon 12 12 8 T.Dillon 22 22 8 T.Dillon 15 15 8 T.Dillon 18 18 8 T.Dillon 15 15 G8 172
EIGHT
Weekly Pts. 184 Weekly Pts. 216 Weekly Pts. 219 Weekly Pts. 186 Weekly Pts. 207 Weekly Pts. 94 Weekly Pts. 217 Weekly Pts. 174 Weekly Pts. 214 Weekly Pts. 217 Weekly Pts. 213 Weekly Pts. 207 Weekly Pts. 184
Sunshine Racing Sunshine Racing 12 Sunshine Racing 1 Sunshine Racing 2 Sunshine Racing 3 Sunshine Racing 4 Sunshine Racing 5 Sunshine Racing 6 Sunshine Racing 7 Sunshine Racing 8 Sunshine Racing 9 Sunshine Racing 10 Sunshine Racing 11 Sunshine Racing 12 Points /  Group
1 M.Truex,Jr. 35 1 K.Busch 39 1 K.Busch 46 46 1 K.Harvick 10 32 1 K.Harvick 53 53 1 K.Harvick 28 28 1 K.Harvick 51 51 1 K.Harvick 27 27 1 K.Harvick 44 44 1 Ky.Busch 49 29 1 Ky.Busch 24 24 1 K.Harvick 39 54 1 M.Truex,Jr. 35 34 G1 445
2 D.Hamlin 33 2 K.Larsen 54 2 K.Larsen 30 30 2 K.Larsen 36 36 2 K.Larsen 32 32 2 C.Bowyer 48 24 2 C.Bowyer 18 18 2 C.Bowyer 53 53 2 C.Bowyer 28 28 2 C.Bowyer 26 26 2 D.Hamlin 7 11 2 D.Hamlin 32 32 2 D.Hamlin 33 33 G2 397
3 B.Keselowski 34 3 J.Logano 50 3 J.Logano 31 31 3 J.Logano 42 42 3 B.Keselowski 42 25 3 B.Keselowski 6 6 3 B.Keselowski 29 29 3 A.Almirola 54 11 3 B.Keselowski 31 32 3 B.Keselowski 33 33 3 B.Keselowski 32 32 3 B.Keselowski 50 50 3 B.Keselowski 34 34 G3 434
4 J.Johnson 25 4 J.Johnson 1 4 J.McMurray 30 22 4 J.McMurray 8 8 4 J.McMurray 16 16 4 J.McMurray 35 35 4 J.Johnson 1 19 4 J.Johnson 30 30 4 J.Johnson 20 20 4 J.Johnson 25 25 4 J.Johnson 22 22 4 J.Johnson 22 22 4 J.Johnson 25 25 G4 235
5 A.Dillon 26 5 R.Newman 22 5 R.Newman 29 29 5 R.Newman 29 29 5 R.Newman 22 22 5 R.Newman 26 26 5 R.Newman 20 20 5 R.Newman 12 12 5 R.Newman 22 22 5 R.Newman 39 39 5 R.Newman 19 19 5 R.Newman 26 26 5 A.Dillon 26 22 G5 292
6 P.Menard 12 6 P.Menard 20 6 P.Menard 31 31 6 P.Menard 27 27 6 P.Menard 15 15 6 P.Menard 4 4 6 P.Menard 21 21 6 P.Menard 28 28 6 P.Menard 11 11 6 P.Menard 15 15 6 P.Menard 27 27 6 P.Menard 8 8 6 P.Menard 12 12 G6 219
  7 A.J.Allmendinger 18 7 A.J.Allmendinger 15 7 A.J.Allmendinger 1 1 7 A.J.Allmendinger 23 23 7 A.J.Allmendinger 8 8 7 A.J.Allmendinger 33 33 7 A.J.Allmendinger 15 15 7 A.J.Allmendinger 31 31 7 A.J.Allmendinger 16 16 7 A.J.Allmendinger 25 25 7 A.J.Allmendinger 17 17 7 A.J.Allmendinger 25 25 7 A.J.Allmendinger 18 18 G7 227
  8 T.Dillon 15 8 T.Dillon 16 8 T.Dillon 16 16 8 T.Dillon 3 3 8 T.Dillon 9 9 8 T.Dillon 15 15 8 T.Dillon 8 8 8 T.Dillon 23 23 8 T.Dillon 12 12 8 T.Dillon 22 22 8 T.Dillon 15 15 8 T.Dillon 18 18 8 T.Dillon 15 15 G8 172
NINE
Weekly Pts. 198 Weekly Pts. 217 Weekly Pts. 214 Weekly Pts. 178 Weekly Pts. 197 Weekly Pts. 195 Weekly Pts. 163 Weekly Pts. 258 Weekly Pts. 184 Weekly Pts. 234 Weekly Pts. 163 Weekly Pts. 220 Weekly Pts. 198
M J Racing M J Racing 12 M J Racing 1 M J Racing 2 M J Racing 3 M J Racing 4 M J Racing 5 M J Racing 6 M J Racing 7 M J Racing 8 M J Racing 9 M J Racing 10 M J Racing 11 M J Racing 12 Points /  Group
1 K.Harvick 34 1 Ky.Busch 35 1 K.Harvick 42 35 1 K.Harvick 10 10 1 K.Harvick 53 53 1 K.Harvick 28 28 1 K.Harvick 51 51 1 K.Harvick 27 27 1 K.Harvick 44 44 1 Ky.Busch 49 29 1 Ky.Busch 24 24 1 K.Harvick 39 54 1 K.Harvick 34 34 G1 436
2 C.Bowyer 30 2 D.Hamlin 31 2 D.Hamlin 42 42 2 D.Hamlin 5 5 2 D.Hamlin 23 23 2 K.Larsen 24 25 2 K.Larsen 25 25 2 C.Bowyer 53 26 2 C.Bowyer 28 28 2 C.Bowyer 26 26 2 C.Bowyer 11 11 2 C.Bowyer 2 2 2 C.Bowyer 30 30 G2 300
3 J.Logano 40 3 J.Logano 50 3 J.Logano 31 31 3 J.Logano 42 42 3 J.Logano 25 25 3 J.Logano 34 34 3 J.Logano 50 50 3 J.Logano 40 40 3 J.Logano 47 47 3 J.Logano 59 59 3 J.Logano 45 45 3 J.Logano 1 1 3 J.Logano 40 40 G3 464
4 E.Jones 13 4 E.Jones 44 4 E.Jones 44 44 4 E.Jones 4 4 4 E.Jones 30 30 4 E.Jones 7 7 4 E.Jones 33 33 4 E.Jones 29 29 4 E.Jones 40 40 4 E.Jones 11 11 4 E.Jones 45 45 4 E.Jones 23 23 4 E.Jones 13 13 G4 323
5 D.Suarez 7 5 R.Newman 22 5 R.Newman 29 29 5 R.Newman 29 29 5 D.Suarez 20 22 5 D.Suarez 16 16 5 D.Suarez 27 27 5 D.Suarez 21 21 5 D.Suarez 13 13 5 D.Suarez 28 28 5 D.Suarez 11 11 5 D.Suarez 1 1 5 D.Suarez 7 7 G5 224
6 P.Menard 12 6 W.Byron 2 6 W.Byron 21 21 6 W.Byron 1 1 6 W.Byron 17 17 6 W.Byron 3 3 6 W.Byron 18 18 6 W.Byron 17 17 6 W.Byron 3 3 6 W.Byron 1 1 6 P.Menard 27 21 6 P.Menard 8 8 6 P.Menard 12 12 G6 130
  7 M.Kenseth 31 7 M.Kenseth 12 7 M.Kenseth 35 35 7 T.Bayne 24 0 7 M.Kenseth 12 0 7 T.Bayne 2 0 7 M.Kenseth 17 0 7 T.Bayne 24 0 7 T.Bayne 7 7 7 M.Kenseth 14 0 7 T.Bayne 16 0 7 M.Kenseth 30 0 7 M.Kenseth 31 31 G7 224
  8 D.Wallace,Jr. 16 8 D.Wallace,Jr. 11 8 D.Wallace,Jr. 1 1 8 D.Wallace,Jr. 1 1 8 D.Wallace,Jr. 10 10 8 D.Hemric 14 1 8 T.Dillon 8 0 8 T.Dillon 23 23 8 R.Smith 9 12 8 R.Smith 9 9 8 R.Smith 10 10 8 R.Smith 15 15 8 D.Wallace,Jr. 16 1 G8 127
TEN
Weekly Pts. 183 Weekly Pts. 207 Weekly Pts. 245 Weekly Pts. 116 Weekly Pts. 190 Weekly Pts. 128 Weekly Pts. 229 Weekly Pts. 234 Weekly Pts. 191 Weekly Pts. 197 Weekly Pts. 189 Weekly Pts. 119 Weekly Pts. 183
Miller Man Miller Man 12 Miller Man 1 Miller Man 2 Miller Man 3 Miller Man 4 Miller Man 5 Miller Man 6 Miller Man 7 Miller Man 8 Miller Man 9 Miller Man 10 Miller Man 11 Miller Man 12 Points /  Group
1 Ky.Busch 33 1 Ky.Busch 35 1 Ky.Busch 35 35 1 Ky.Busch 35 35 1 Ky.Busch 40 40 1 Ky.Busch 9 9 1 Ky.Busch 41 41 1 Ky.Busch 15 15 1 Ky.Busch 48 48 1 Ky.Busch 49 49 1 Ky.Busch 24 24 1 Ky.Busch 54 54 1 Ky.Busch 33 33 G1 418
2 C.Elliott 30 2 D.Hamlin 31 2 D.Hamlin 42 42 2 D.Hamlin 5 5 2 D.Hamlin 23 23 2 C.Elliott 42 25 2 C.Elliott 48 48 2 C.Elliott 10 10 2 C.Elliott 48 48 2 C.Elliott 34 34 2 C.Elliott 34 34 2 C.Elliott 28 28 2 C.Elliott 30 30 G2 375
3 B.Keselowski 34 3 B.Keselowski 55 3 B.Keselowski 49 49 3 B.Keselowski 50 50 3 B.Keselowski 42 42 3 B.Keselowski 6 6 3 B.Keselowski 29 29 3 B.Keselowski 11 11 3 B.Keselowski 31 31 3 B.Keselowski 33 33 3 B.Keselowski 32 32 3 B.Keselowski 50 50 3 B.Keselowski 34 34 G3 422
4 E.Jones 13 4 E.Jones 44 4 E.Jones 44 44 4 E.Jones 4 4 4 E.Jones 30 30 4 E.Jones 7 7 4 E.Jones 33 33 4 E.Jones 29 29 4 E.Jones 40 40 4 E.Jones 11 11 4 E.Jones 45 45 4 E.Jones 23 23 4 E.Jones 13 13 G4 323
5 D.Suarez 7 5 R.Newman 22 5 R.Newman 29 29 5 R.Newman 29 29 5 D.Suarez 20 22 5 D.Suarez 16 16 5 D.Suarez 27 27 5 D.Suarez 21 21 5 D.Suarez 13 13 5 D.Suarez 28 28 5 D.Suarez 11 11 5 D.Suarez 1 1 5 D.Suarez 7 7 G5 224
6 W.Byron 13 6 W.Byron 2 6 W.Byron 21 21 6 W.Byron 1 1 6 W.Byron 17 17 6 W.Byron 3 3 6 W.Byron 18 18 6 W.Byron 17 17 6 W.Byron 3 3 6 W.Byron 1 1 6 W.Byron 21 21 6 W.Byron 30 30 6 W.Byron 13 13 G6 147
  7 M.Kenseth 31 7 M.Kenseth 12 7 M.Kenseth 35 35 7 T.Bayne 24 0 7 M.Kenseth 12 0 7 A.J.Allmendinger 33 0 7 M.Kenseth 17 15 7 T.Bayne 24 0 7 T.Bayne 7 7 7 M.Kenseth 14 0 7 T.Bayne 16 0 7 M.Kenseth 30 0 7 M.Kenseth 31 31 G7 255
  8 D.Wallace,Jr. 16 8 M.DiBenedetto 1 8 M.DiBenedetto 1 1 8 D.Wallace,Jr. 1 13 8 D.Wallace,Jr. 10 10 8 D.Wallace,Jr. 1 1 8 D.Wallace,Jr. 14 14 8 D.Wallace,Jr. 18 18 8 D.Wallace,Jr. 11 11 8 D.Wallace,Jr. 3 3 8 D.Wallace,Jr. 12 12 8 D.Wallace,Jr. 27 27 8 D.Wallace,Jr. 16 16 G8 115
ELEVEN
Weekly Pts. 177 Weekly Pts. 202 Weekly Pts. 256 Weekly Pts. 149 Weekly Pts. 194 Weekly Pts. 117 Weekly Pts. 227 Weekly Pts. 145 Weekly Pts. 201 Weekly Pts. 173 Weekly Pts. 195 Weekly Pts. 243 Weekly Pts. 177
Neil Rechsteiner Neil Rechsteiner 12 Neil Rechsteiner 1 Neil Rechsteiner 2 Neil Rechsteiner 3 Neil Rechsteiner 4 Neil Rechsteiner 5 Neil Rechsteiner 6 Neil Rechsteiner 7 Neil Rechsteiner 8 Neil Rechsteiner 9 Neil Rechsteiner 10 Neil Rechsteiner 11 Neil Rechsteiner 12 Points /  Group
1 Ky.Busch 33 1 Ky.Busch 35 1 Ky.Busch 35 35 1 Ky.Busch 35 35 1 Ky.Busch 40 40 1 Ky.Busch 9 9 1 Ky.Busch 41 41 1 Ky.Busch 15 15 1 Ky.Busch 48 48 1 Ky.Busch 49 49 1 Ky.Busch 24 24 1 Ky.Busch 54 54 1 Ky.Busch 33 33 G1 418
2 C.Bowyer 30 2 C.Bowyer 1 2 K.Larsen 30 42 2 K.Larsen 36 36 2 K.Larsen 32 32 2 K.Larsen 24 24 2 K.Larsen 25 25 2 K.Larsen 26 26 2 C.Bowyer 28 39 2 C.Bowyer 26 26 2 C.Bowyer 11 11 2 C.Bowyer 2 2 2 C.Bowyer 30 30 G2 271
3 J.Logano 40 3 J.Logano 50 3 J.Logano 31 31 3 J.Logano 42 42 3 J.Logano 25 25 3 J.Logano 34 34 3 B.Keselowski 29 50 3 B.Keselowski 11 11 3 B.Keselowski 31 31 3 J.Logano 59 33 3 J.Logano 45 45 3 J.Logano 1 1 3 J.Logano 40 40 G3 398
4 J.Johnson 25 4 E.Jones 44 4 E.Jones 44 44 4 E.Jones 4 4 4 E.Jones 30 30 4 A.Bowman 38 7 4 A.Bowman 9 9 4 A.Bowman 6 6 4 A.Bowman 30 30 4 A.Bowman 20 20 4 J.Johnson 22 23 4 J.Johnson 22 22 4 J.Johnson 25 25 G4 294
5 A.Dillon 26 5 R.Newman 22 5 R.Newman 29 29 5 R.Newman 29 29 5 A.Dillon 35 22 5 A.Dillon 5 5 5 A.Dillon 30 30 5 A.Dillon 23 23 5 A.Dillon 26 26 5 A.Dillon 7 7 5 A.Dillon 27 27 5 A.Dillon 35 35 5 A.Dillon 26 26 G5 294
6 P.Menard 12 6 P.Menard 20 6 P.Menard 31 31 6 P.Menard 27 27 6 P.Menard 15 15 6 P.Menard 4 4 6 P.Menard 21 21 6 P.Menard 28 28 6 P.Menard 11 11 6 P.Menard 15 15 6 P.Menard 27 27 6 P.Menard 8 8 6 P.Menard 12 12 G6 219
  7 D.Ragan 17 7 D.Ragan 19 7 D.Ragan 13 13 7 D.Ragan 10 10 7 D.Ragan 14 14 7 D.Ragan 21 21 7 D.Ragan 13 13 7 D.Ragan 1 1 7 D.Ragan 18 18 7 D.Ragan 19 19 7 D.Ragan 13 13 7 D.Ragan 17 17 7 D.Ragan 17 17 G7 175
  8 D.Wallace,Jr. 16 8 D.Wallace,Jr. 11 8 D.Wallace,Jr. 1 1 8 D.Wallace,Jr. 1 1 8 D.Wallace,Jr. 10 10 8 D.Wallace,Jr. 1 1 8 D.Wallace,Jr. 14 14 8 D.Wallace,Jr. 18 18 8 D.Wallace,Jr. 11 11 8 D.Wallace,Jr. 3 3 8 D.Wallace,Jr. 12 12 8 D.Wallace,Jr. 27 27 8 D.Wallace,Jr. 16 16 G8 125
TWELVE
Weekly Pts. 199 Weekly Pts. 202 Weekly Pts. 214 Weekly Pts. 184 Weekly Pts. 201 Weekly Pts. 136 Weekly Pts. 182 Weekly Pts. 128 Weekly Pts. 203 Weekly Pts. 198 Weekly Pts. 181 Weekly Pts. 166 Weekly Pts. 199